fbpx
Bútor és Lakberendezési Áruházak
Facebook

A www.szentesbutorhaz.hu weboldal jogi közleménye

 

1. Hatálya

1.1. A www.szentesbutorhaz.hu weboldal

A www.szentesbutorhaz.hu internetes oldal (továbbiakban: “weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője az Álomkonyha-Stúdió Kft. (továbbiakban: Álomkonyha-Stúdió) Székhely: Szentes, József Attila u. 20. Cégjegyzékszám: 06-09-020557, Adószám: 24719410-2-06,).

A Felhasználó

Az Álomkonyha-Stúdió által üzemeltetett weboldal használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a ügyfelek (felhasználó, böngésző, ügyfél együttesen: “Felhasználó”) elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: “Szolgáltatási Feltételekben”) szabályozottakat.

A Felhasználó az Álomkonyha-Stúdió által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2. A Weboldal

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, az Álomkonyha-Stúdió által, illetve az Álomkonyha-Stúdió javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett weboldal.

A weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Az Álomkonyha-Stúdió azonban előzetes regisztrációhoz kötheti a weboldal, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az Álomkonyha-Stúdió tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit.

2. Weboldal használati feltételei:

A Felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a weboldalra, azaz az Álomkonyha-Stúdió oldalára mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
 • Tilos az Álomkonyha-Stúdió -val való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a weboldallal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az Álomkonyha-Stúdió által kínált szolgáltatásairól. Az Álomkonyha-Stúdió logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

Az Álomkonyha-Stúdió weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: “Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az Álomkonyha-Stúdió kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja az Álomkonyha-Stúdió ezért kizárólag ő jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

Az Álomkonyha-Stúdió előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az Álomkonyha-Stúdió kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a tartalom az Álomkonyha-Stúdió előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása,  hozzáférhetővé  tétele,  terjesztése,  bármilyen  további  Internetes  felhasználása, forgalmazása.

Az Álomkonyha-Stúdió azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

Az Álomkonyha-Stúdió a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az Álomkonyha-Stúdió ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet az Álomkonyha-Stúdió számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

4. Az Álomkonyha-Stúdió felelőssége

Az Álomkonyha-Stúdió a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az Álomkonyha-Stúdió -tól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében. A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, és az Álomkonyha-Stúdió nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

Az Álomkonyha-Stúdió a saját Weboldaláról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Álomkonyha-Stúdió nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

 5. A Weboldal adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése””, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6. Személyes adatok kezelése

Az Álomkonyha-Stúdió a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (“Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) rendelkezéseire,
 • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.

Az Álomkonyha-Stúdió betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendeletet. (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy “GDPR”) A weboldalon az Álomkonyha-Stúdió Adatkezelési Tájékoztatója külön menüpontban megtalálható, a részletes rendelkezéseket ott találja.

Felhasználó tájékoztatása

Az Álomkonyha-Stúdió a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldal, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

7. Weboldal használatával kapcsolatos rendelkezések

7.1. A www.szentesbutorhaz.hu weboldal cookie kezelése

Az Álomkonyha-Stúdió a Weboldal használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén, illetve számítógépén. A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek  hozzájárulnak  az  internetes  felhasználói  élmény  kényelmesebbé,  könnyebben  kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 7.2. Összesített, anonimizált adatok kezelése

Az Álomkonyha-Stúdió szerverei a Weboldal mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az Álomkonyha-Stúdió kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weboldalon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az Álomkonyha-Stúdió jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé  tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

8. A szolgáltatási feltételek módosítása

Az Álomkonyha-Stúdió bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

9. A személyes adatok és a biztosítási védelme

Az Álomkonyha-Stúdió bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot e fenti adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezel. A tudomására jutott személyes, biztosítási titoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezelik. Az ilyen adatok felhasználásával az érintett csoporttagok és egyéb gazdálkodó szervezetek a lehető legjobb és legszélesebb körű ajánlatokra tudják felhívni ügyfeleik figyelmét. Bővebb tájékoztatásról az Adatkezelési tájékoztatóinkban olvashat.

Szentes, 2018. 10. 01.